Рубрика 'Фестиваль языков 2006'

Итоги Фестиваля языков в Москве — 2006

11 февраля, 2007

ФЕСТИВАЛЬ ЯЗЫКОВ-2006 СОСТОЯЛСЯ! Ура!

Отзы­вы участ­ни­ков Фести­ва­ля 2006 »

Орга­ни­за­то­ры Фести­ва­ля 2006 »

Мате­ри­а­лы Фести­ва­ля 2006 (про­грам­ма, пре­по­да­ва­те­ли…) »

La informoj pri la 1‑a Moskva Lingva Festivalo (decembro, 2006) »

Спи­сок язы­ков Фести­ва­ля 2006 »

Пред­ва­ри­тель­ная реги­стра­ция на Фести­валь 2006
Пуб­ли­ка­ции:

Фото­гра­фии Фести­ва­ля-2006:

Если Вы опуб­ли­ко­ва­ли свои фото­гра­фии с Фести­ва­ля, при­сы­лай­те ссыл­ки! »

* * *

Организаторы Фестиваля — 2006

10 февраля, 2007

Орга­ни­за­то­ра­ми Фести­ва­ля язы­ков в Москве — 2006 высту­пи­ли Мос­ков­ский эспе­ран­то-клуб (EK MASI), Моло­дёж­ное эспе­ран­то-дви­же­ние Рос­сии (REJM), шко­ла-интер­нат для ода­рён­ных детей “Интел­лек­ту­ал”.

А имен­но, Фести­валь язы­ков в Москве — 2006 для вас дела­ли:

Орг­ко­ми­тет:

 • Мария Терё­хи­на (Maŝa),
 • Илья Мих­а­сен­ко (Rajdanto),
 • Ири­на Гон­ча­ро­ва (Mirina),
 • Кирилл Груст­нев (Prospero),
 • Оль­га Зане­ги­на (Helis),
 • Юлия Пень­ко­ва (Fluganta),
 • Ека­те­ри­на Любу­ши­на (Lumanta),
 • Ека­те­ри­на Вол­ко­ва (Arĝenta),
 • Марат Сады­ков (Marat),
 • Дмит­рий Коко­рев (Indiano),
 • Ната­лья Нико­ла­е­ва (Misa),
 • Юрий Бори­со­вич Тихор­ский,
 • Андрей Чес­но­ков,
 • Мари­на Про­ко­пье­ва,
 • Саша Терё­хи­на.

Орг­ко­ман­да:

 • Мак­сим Жит­чен­ко (Maks),
 • Алек­сандра Лосе­ва (Sorĉa),
 • Свет­ла­на Рыжё­ва (Laŭdi),
 • Алек­сандра Гунь­ко­ва (Ŝaŭma),
 • Ека­те­ри­на Левуш­ки­на (Kupidonjo),
 • Алек­сандр Сига­чёв (Ajvol),
 • Антон Овсян­ни­ков (Muskat),
 • Ната­лья Семе­но­ва (Leĝera),
 • Иван Элит (Venko),
 • Maŝa,
 • Anja.

La 1‑a Internacia Lingva Festivalo en Moskvo pasis sukcese!

10 февраля, 2007

Finfine realigxis la antauxlonga revo de MASIanoj – okazigi Lingvan Festivalon en la rusia cxefurbo, laux la modelo de la famaj Cxeboksaraj LF. Al tio multe kontribuis eklogxintaj en Moskvo kaj aligxintaj al la klubo REJManoj el Cxeboksari, kaj speciale – Maria Terjohxina, kiu novembre dum REJK elektigxis kiel REJM-estraranino kaj tuj komencis organizadon de la Festivalo.

La evento okazis la 17-an de decembro 2007, dimancxe, en la lernejo por talentaj infanoj “Intelektulo”, patronata de la Moskva registaro. Unika loko, necesas diri. La direktoro, kandidato de historiaj sciencoj Jvgenij Vladimirovicx Markelov, senpage disponigis al ni la luksan lernejon, kun abunda orgtekniko kaj aparataro, kaj komisiis al kelkaj instruistoj prizorgi nin – kontraux lerneja krompago. Cxe tio li plene konsciis, ke la lernantoj de tiu cxi lernejo ne profitos de la arangxo, cxar ili estas enorme okupitaj; vere, LFon vizitis nur 7 cxi-lernejaj geknaboj. Kial do tiu favoro? Jen unu el la la evidentaj kialoj: nin rekomendis la du junaj instruistoj, laborantaj en la lernejo — amikoj de MASI, partoprenintaj la someran “ Всплеск ‑2” (la frauxlino intertempe sukcese finis E‑kurson).

Ni organizis enorme vastan reklam-kampanjon, uzante la eldonitajn de la Organiza Teamo kaj de REU kolorajn afiwojn, kiujn la klubanoj pendigis en siaj laborejoj kaj en dekoj da cxefaj moskvaj universitatoj (ekzemple, en multaj fakultatoj de MGU). Sed plej efikis la reklamo tra interreto – en lingvistikaj forumoj, lingvo-eldonejaj pagxaroj, vivaj [urnaloj ktp. Regule funkciis la MASI-pagxaro http://lingvafestivalo.info/moskvo, lancxita kaj diligente prizorgata de Marat Sadikov.

Dank’al reklamo kaj seninterrompa individua laboro kun la koncernaj homoj (inkluzive specialajn trejnadojn por la lingvo-instruontoj) al la Festivalo estis allogitaj multaj gejunuloj-lingvistoj (ekzemple, filologoj el RGGU) aux reprezentantoj de naciaj societoj (ekzemple, de la junulara kartvela movado “Lazare”). Ekinteresigxis ankaux matur-agxaj profesiaj lingvistoj, kiel la k.filol.sc., d‑ro de ped.sc. A.S.Markosjan. Rezulte estis prezentitaj 30 lingvoj kaj la Festivalon vizitis pli ol 200 gastoj.

La oficiala programo komencigxis precize je la 12‑a horo en la akta halo per la Solena Malfermo, sed la organizantoj estis en la lernejo jam ekde la 9‑a matene, kaj je la 10.30 de la metroo “Park Pobedi” ekcirkulis du speciale menditaj auxtobusoj, kiuj portis la lingvoprezentantojn, kaj poste la publikon al la lernejo. Cxi tie la instruonton atendis klopodoj pri arangxo de siaj klascxambroj kaj la gastojn – Argxenta (Katja Volkova) kun la teamo de registrantoj kaj la distra programo el naciaj ludoj, organizataj de Misa (Natawa Nikolaeva).

Dum la Solena Malfermo du junaj “mondvojagxantinoj” Misa kaj Sawa (Aleksandra Terjo]ina) gvidis la halon de lando al lando, invitante al la scenejo lingvoprezentantojn, kantistojn, dancistojn, kaj jen cxies okuloj jam brilas, la etoso varmas, la festo vere disfloras! Bonvenon al la prezentado de la lingvoj! Kaj cxiuj diskuras al la klasoj…

La unua bloko enhavis tri 30-minuajn prezentadojn, la 2‑a (post 40-minuta mangxpauxzo en la bufedo, prizorgata de Marina Prokopjeva) –kvar. Krome estis Lingvaj Teritorioj — la angla (Stive Cob), la franca (Svetlana Smetanina), la germana (Henrike Bartels ) kaj konversacioj cxe la Rondaj Tabloj (Vladimir Samodaj: “Lingvaj problemoj de la Euxropa Unio”, Aida Markosjan: “Psikolingvistikaj aspektoj de lingvostudado”, Stive Cobb: “La angla en la nuntempa mondo” ). Vigle pasis la lingva kvizo, preparita de Kirill Grustnev kaj gvidata de nia “rusistino” Anna Vibornova. La programon kronis la Solena Fermo kun enmanigo de la diplomoj al la lingvoprezentantoj. Sekvis bankedeto por la organizantoj kaj instruintoj, neoficiala tea ceremonio por ankoraux ne foririntaj gastoj kaj spontanaj muzikadoj-kantadoj kun irlandaj dancoj en la saloneto, dum la organizantoj lavis-ordigadis la tutan lernejon (finravinte la 26-jaran vicdirktoron, kiu jam sen tio igxis nia poreterna amiko).

En la Festivalo regis rimarkinda Esperanta fono. Partoprenis 40 MASI-membroj: 11 en la Organiza Komitato, 9 kompletigis la Organizan temon, 6 prezentis lingvojn, 5 kontribuis al la koncerto kaj distra programo. Cxirkaux 20 esperantistoj-neMASIanojn kontribuis la programon aux venis kiel spektantoj. Do, sume 60 esperantistoj estis en la Festivalo. Okazis 5 prezentoj de Esperanto kaj multnombraj mencioj de Esperanto flanke de esperantistoj, elpawintoj pri aliaj temoj. En la cx. 90 plenigitaj enketiloj Esperanto 17-foje estis menciita kiel lingvo, kiun la partoprenintoj watus lerni (la plej ofta mencio).

Pri la Festivalo rakontis la radiostacioj “Russkaja slu[ba novostej” kaj “Golos Rossii”.

La festo, sendube, sukcesis. Cxiuj partoprenintoj tre watis la ideon de la arangxo, la organizadon kaj la etoson. Ligojn al multegaj fotoj eblas trovi en la pagxaro http://lingvafestivalo.info/moskvo kaj la reehojn, tre interesajn de spertakumula vidpinkto – ni rekomendas legi cxi tie: http://lingvafestivalo.info/moskvo/2006/responce/

Gratulojn kaj dankon al cxiuj!

Irina Goncxarova,
kunordiganto de EK MASI.

1‑й Международный фестиваль языков в Москве прошел успешно!

10 февраля, 2007

1‑й Меж­ду­на­род­ный фести­валь язы­ков в Москве про­шел успеш­но!

Нако­нец-то вопло­ти­лась дав­няя меч­та эспе­ран­то-клу­ба MASI – про­ве­сти Фести­валь язы­ков в сто­ли­це Рос­сии по образ­цу извест­ных Фести­ва­лей язы­ков в Чебок­са­рах. Свой вклад внес­ли чле­ны клу­ба MASI , участ­ни­ки Рос­сий­ско­го моло­деж­но­го эспе­ран­то-дви­же­ния (REJM) Моск­вы и Чебок­сар. Отдель­но отме­тим уча­стие Марии Терё­хи­ной, кото­рая в нояб­ре воз­гла­ви­ла REJM и сра­зу же при­сту­пи­ла к орга­ни­за­ции Фести­ва­ля.

Фести­валь состо­ял­ся 17-го декаб­ря 2007 года, в вос­кре­се­нье, на базе уни­каль­ной шко­лы для ода­рен­ных детей «Интел­лек­ту­ал». Дирек­тор шко­лы, кан­ди­дат исто­ри­че­ских наук Евге­ний Вла­ди­ми­ро­вич Мар­ке­лов, предо­ста­вил в бес­плат­ное поль­зо­ва­ние удоб­ные ауди­то­рии, осна­щен­ные необ­хо­ди­мой тех­ни­кой. Рабо­та учи­те­лей шко­лы, кото­рых попро­си­ли ока­зать помощь Фести­ва­лю, была опла­че­на сверх­уроч­но.

Для при­вле­че­ния участ­ни­ков Фести­ва­ля была орга­ни­зо­ва­на реклам­ная кам­па­ния. Афи­ши Фести­ва­ля (издан­ные орга­ни­за­то­ра­ми и REU) раз­ве­ши­ва­лись в мос­ков­ских уни­вер­си­те­тах (напри­мер, на факуль­те­тах МГУ) и в местах сво­ей рабо­ты. Очень эффек­тив­ной ока­за­лась рекла­ма в Интер­не­те – объ­яв­ле­ния на линг­ви­сти­че­ских фору­мах, сай­тах изда­тельств, бло­гах, Живом Жур­на­ле и т.д. Рабо­тал сайт Фести­ва­ля http://lingvafestivalo.info/moskvo, кото­рый создал и под­дер­жи­вал Марат Сады­ков.

Бла­го­да­ря рекла­ме и посто­ян­ной рабо­те с каж­дым участ­ни­ком Фести­ва­ля (вклю­чая спе­ци­аль­ные тре­нин­ги для пре­по­да­ва­те­лей язы­ков) в Фести­ва­ле при­ня­ли уча­стие мно­гие моло­дые язы­ко­ве­ды (напри­мер, фило­ло­ги из РГГУ) или пред­ста­ви­те­ли наци­о­наль­ных сооб­ществ (напри­мер, моло­дёж­ное дви­же­ние гру­зин «Лаза­ре»). Заин­те­ре­со­ва­лись Фести­ва­лем язы­ков и про­фес­си­о­наль­ные линг­ви­сты, напри­мер, кан­ди­дат фило­ло­ги­че­ских наук док­тор педа­го­ги­че­ских наук А. С. Мар­ко­сян. Ито­го на Фести­ва­ле были пред­став­ле­ны 30 язы­ков. При­ня­ли уча­стие в Фести­ва­ле более 200 чело­век.

Офи­ци­аль­ная про­грам­ма нача­лась ров­но в 12 часов дня в акто­вом зале тор­же­ствен­ным откры­ти­ем (орга­ни­за­то­ры же рабо­та­ли в шко­ле с 8 утра до 9 вече­ра). С 10.30 утра от м. «Парк Побе­ды» кур­си­ро­ва­ли два спе­ци­аль­ных авто­бу­са, кото­рые достав­ля­ли участ­ни­ков Фести­ва­ля к месту его про­ве­де­ния. Пре­по­да­ва­те­ли направ­ля­лись в клас­сы для под­го­тов­ки пре­зен­та­ций сво­их язы­ков, участ­ни­ки про­хо­ди­ли реги­стра­цию (кото­рой руко­во­ди­ла Катя Вол­ко­ва – Argxenta) и участ­во­ва­ли в раз­вле­ка­тель­ной про­грам­ме наци­о­наль­ных игр, орга­ни­зо­ван­ной Ната­шей Нико­ла­е­вой (Misa).

Во вре­мя откры­тия две юных «путе­ше­ствен­ни­цы» Misa и Sasxa (Алек­сандра Терё­хи­на) вели зал от стра­ны к стране, при­гла­шая на сце­ну пре­по­да­ва­те­лей язы­ков, пев­цов, тан­цо­ров и вот уже засве­ти­лись гла­за, атмо­сфе­ра в зале потеп­ле­ла, начал­ся празд­ник! Доб­ро пожа­ло­вать на пре­зен­та­ции язы­ков! И пуб­ли­ка раз­бе­га­ет­ся по клас­сам…

Пер­вый блок состо­ял из трёх 30-минут­ных пре­зен­та­ций, вто­рой блок (после 40-минут­но­го кофе-брей­ка, под­го­тов­лен­но­го Мари­ной Про­ко­пье­вой) состо­ял из четы­рёх пре­зен­та­ций. Кро­ме это­го были обо­ру­до­ва­ны линг­во-тер­ри­то­рии: англий­ская (Стив Коб), фран­цуз­ская (Свет­ла­на Сме­та­ни­на), немец­кая (Хен­ри­ка Бар­телс) и Круг­лые cто­лы (Вла­ди­мир Само­дай: «Язы­ко­вые про­бле­мы Евро­со­ю­за», Аида Мар­ко­сян: «Пси­хо­линг­ви­сти­че­ские аспек­ты изу­че­ния язы­ков», Стив Коб: «Англий­ский язык в совре­мен­ном мире»). Ожив­лён­но про­шла язы­ко­вая вик­то­ри­на, кото­рую под­го­то­вил Кирилл Груст­нёв и про­ве­ла Анна Выбор­но­ва. Про­грам­ма Фести­ва­ля завер­ши­лась тор­же­ствен­ным закры­ти­ем, во вре­мя кото­ро­го были вру­че­ны дипло­мы пре­по­да­ва­те­лям язы­ков. Затем состо­ял­ся фур­шет для пре­по­да­ва­те­лей и орга­ни­за­то­ров, неофи­ци­аль­ная чай­ная цере­мо­ния для остав­ших­ся гостей и сти­хий­ный музы­каль­но-песен­ный кон­церт с ирланд­ски­ми тан­ца­ми, во вре­мя кото­ро­го орга­ни­за­то­ры при­во­ди­ли в поря­док и мыли всю шко­лу (окон­ча­тель­но вос­хи­тив 26-лет­не­го зам­ди­рек­то­ра шко­лы, итак уже став­ше­го нашим дру­гом).

Фести­валь имел весь­ма замет­ный эспе­ран­то-фон. При­ня­ли уча­стие 40 чле­нов эспе­ран­то-клу­ба MASI: 11 в орг­ко­ми­те­те, 9 попол­ни­ли орг­ко­ман­ду, 6 пред­став­ля­ли язы­ки, 5 участ­во­ва­ли в кон­цер­те и раз­вле­ка­тель­ной про­грам­ме. Ещё око­ло 20 эспе­ран­ти­стов (не из EK MASI) участ­во­ва­ли в про­грам­ме или при­шли в каче­стве зри­те­лей. Ито­го 60 эспе­ран­ти­стов при­ни­ма­ли уча­стие в Фести­ва­ле. Было про­ве­де­но 5 пре­зен­та­ций эспе­ран­то, мно­го раз упо­ми­нал­ся эспе­ран­то и эспе­ран­ти­ста­ми, высту­па­ю­щи­ми на дру­гие темы. Из 90 запол­нен­ных анкет эспе­ран­то 17 раз было упо­мя­ну­то в каче­стве язы­ка, кото­рый участ­ни­ки хоте­ли бы изу­чать (наи­бо­лее часто из всех язы­ков).

О Фести­ва­ле рас­ска­за­ли радио­стан­ции «Рус­ская служ­ба ново­стей» и «Голос Рос­сии».

Несо­мнен­но, празд­ник удал­ся! Всем участ­ни­кам очень понра­ви­лась идея, орга­ни­за­ция и атмо­сфе­ра Фести­ва­ля. Ссыл­ки на фото­гра­фии мож­но най­ти на сай­те http://lingvafestivalo.info/moskvo, отзы­вы, крайне инте­рес­ные с точ­ки зре­ния про­ве­де­ния буду­щих Фести­ва­лей – мы реко­мен­ду­ем про­чи­тать здесь: http://lingvafestivalo.info/moskvo/2006/responce/.

Наши поздрав­ле­ния и бла­го­дар­ность всем!

Ири­на Гон­ча­ро­ва,
Коор­ди­на­тор EK MASI.

Воль­ный пере­вод ста­тьи с эспе­ран­то – Марат Сады­ков.

 • Фестиваль языков 2006
 • Комментарии к записи 1‑й Международный фестиваль языков в Москве прошел успешно! отключены

«В Москве прошел 1‑ый Международный фестиваль языков…»">«В Москве прошел 1‑ый Международный фестиваль языков…»

9 февраля, 2007

Радио «Голос Рос­сии», 18 декаб­ря 2006 года 

Дик­тор: Вы слу­ша­е­те радио «Голос Рос­сии». В Москве впер­вые про­шел Меж­ду­на­род­ный фести­валь язы­ков. Об этом – сюжет нашей кол­ле­ги Кари­ны Иваш­ко.

Кари­на Иваш­ко: На фести­ва­ле-нович­ке гово­ри­ли более чем на 30-ти язы­ках мира. Их пред­став­ля­ли как носи­те­ли язы­ков, так и рос­сий­ские гости фору­ма, орга­ни­зо­ван­но­го «Моло­деж­ным Эспе­ран­то-дви­же­ни­ем Рос­сии» и «Мос­ков­ским эспе­ран­то-клу­бом». У мик­ро­фо­на — лидер выше­озна­чен­но­го клу­ба Ири­на Гон­ча­ро­ва.

Ири­на Гон­ча­ро­ва: «Идея роди­лась очень дав­но. И она, соб­ствен­но, не наша. Вели­ко­леп­ный обра­зец тако­го фести­ва­ля уже 11 лет функ­ци­о­ни­ру­ет в Чува­шии, в горо­де Чебок­са­ры. Идея заклю­ча­лась в том, что­бы собрать мно­го язы­ков, мно­го наци­о­наль­но­стей и пока­зать, как здо­ро­во людям быва­ет всем вме­сте, когда они инте­ре­су­ют­ся куль­ту­рой сосе­дей, даль­них или ближ­них наро­дов, малых язы­ков или боль­ших (это неваж­но), и как хоро­шо, когда чужой язык, куль­ту­ра, пред­став­ля­ет цен­ность для каж­до­го жите­ля зем­ли».

Кари­на Иваш­ко: Инте­рес­но, что столь мас­штаб­ное меро­при­я­тие про­шло прак­ти­че­ски на голом энту­зи­аз­ме…

Ири­на Гон­ча­ро­ва: «Для Моск­вы это идея абсо­лют­но новая. Меро­при­я­тие совер­шен­но неком­мер­че­ское. И базой для него ста­ла исклю­чи­тель­но любовь к язы­ку и куль­ту­ре. Люди под­би­ра­лись, в основ­ном, по Интер­не­ту. Мы про­сто раз­ме­ща­ли инфор­ма­цию о пред­сто­я­щем фести­ва­ле на сай­тах, где может ока­зать­ся наша целе­вая «ауди­то­рия», и полу­чи­ли такое коли­че­ство отзы­вов! Отклик­ну­лись люди, кото­рым понра­ви­лась идея, кото­рые хоте­ли рас­ска­зать о сво­ей куль­ту­ре, о сво­ем наро­де или о язы­ке, коим они увле­че­ны. При­чем это были как сту­ден­ты, так и пре­по­да­ва­те­ли, извест­ные линг­ви­сты… Напри­мер, неза­бы­ва­е­мую пре­зен­та­цию язы­ка хин­ди про­ве­ла, вме­сте со сво­и­ми сту­ден­та­ми, заве­ду­ю­щая кафед­рой восточ­ных язы­ков Рос­сий­ско­го госу­дар­ствен­но­го гума­ни­тар­но­го уни­вер­си­те­та Инди­ра Гади­е­ва. А ирланд­ский и швед­ский язы­ки бли­ста­тель­но пред­ста­вил сту­дент-физик Кирилл Груст­нев, кото­рый про­сто увле­ка­ет­ся эти­ми язы­ка­ми…»

Кари­на Иваш­ко: Какие же язы­ки были пред­став­ле­ны на фести­ва­ле наи­бо­лее инте­рес­но?

Ири­на Гон­ча­ро­ва: «Я теря­юсь! Так мно­го хоро­ших отзы­вов! Ирланд­ский, швед­ский, поль­ский, исланд­ский, китай­ский, осе­тин­ский, вьет­нам­ский, эспе­ран­то, асси­рий­ский и бре­тон­ский… А какой у нас был испа­нец! Он пред­став­лял не толь­ко испан­ский, но и ката­лон­ский, и баск­ский… А как поляк высту­пал! Все были в вос­тор­ге! В общем, все было очень живо: люди при­но­си­ли музы­каль­ные инстру­мен­ты, пред­ме­ты быта… Дей­стви­тель­но, полу­чил­ся празд­ник наци­о­наль­ных куль­тур».

Кари­на Иваш­ко: Кста­ти, к раз­го­во­ру о поля­ке… Отзы­вы о нем на сай­те фести­ва­ля весь­ма крас­но­ре­чи­вы (цити­ру­ем): «Поля­ка не упус­кай­те из вида! Звез­да!…»; «Пше­мыслав зажег! Осо­бен­но, когда читал сти­хи Бло­ка в пере­во­де на поль­ский…»; «Боль­ше все­го понра­ви­лась пре­зен­та­ция поль­ско­го!» и (послед­нее, лако­нич­ное) «Пше­мыслав… А‑ах… Я влю­би­лась!»… Умест­ны ли здесь ком­мен­та­рии? Раз­ве что от орга­ни­за­то­ра фести­ва­ля…

Ири­на Гон­ча­ро­ва: «Очень оба­я­тель­ный моло­дой чело­век! Очень живой, эру­ди­ро­ван­ный, хариз­ма­тич­ный… Пре­крас­но рас­ска­зы­вал о сво­ем люби­мом поль­ском. Пше­мыслав учит­ся в Мос­ков­ском уни­вер­си­те­те и живет в Москве совсем недав­но, но, как види­те, бла­го­да­ря фести­ва­лю, уже име­ет здесь боль­шой успех…»

Кари­на Иваш­ко: Дума­ет­ся, такие отзы­вы – несо­мнен­ный повод пооб­щать­ся с хариз­ма­тич­ным Пше­мысла­вом за рам­ка­ми сюже­та. Есть пред­чув­ствие, что бесе­да будет инте­рес­ной… А напо­сле­док, хочет­ся поздра­вить мос­ков­ских энту­зи­а­стов — орга­ни­за­то­ров 1‑го Меж­ду­на­род­но­го фести­ва­ля язы­ков в Москве (как зачин­щи­ков, а имен­но, «Мос­ков­ский эспе­ран­то-клуб», так и всех осталь­ных, кто отклик­нул­ся на их при­зыв)… И поже­лать всем нам про­дол­же­ния! Еще более ярко­го и мас­штаб­но­го! Ведь когда празд­ник удал­ся, его хочет­ся сно­ва и сно­ва…

Фестиваль языков в Москве — 2006

17 декабря, 2006

ФЕСТИВАЛЬ СОСТОЯЛСЯ! 

Ито­ги Фести­ва­ля-2006.

* * * 

ВНИМАНИЕ!
Пред­ва­ри­тель­ная реги­стра­ция участ­ни­ков »

Хоти­те пред­ста­вить язык?
Инфор­ма­ция для Вас »

Реко­мен­да­ции для пре­по­да­ва­те­лей »  

Фести­валь состо­ит­ся в вос­кре­се­нье 17 декаб­ря 2006 г. в 12.00, по адре­су: Москва, Кре­мен­чуг­ская yл., 13. Шко­ла «Интел­лек­ту­ал».

Как добрать­ся »

Пер­вые бес­плат­ные авто­бу­сы, кото­рые отпра­вят­ся в 10.30 от мет­ро «Парк Побе­ды» — для пре­по­да­ва­те­лей и для пер­вых гостей Фети­ва­ля. Это 2 неболь­ших авто­бу­са, отме­чен­ные рекла­мой Фести­ва­ля. Они будут сто­ять напро­тив вхо­да в мет­ро, на пра­вой сто­роне Куту­зов­ско­го про­спек­та, если сто­ять спи­ной к Три­ум­фаль­ной арке. Через 10 минут Вы буде­те на месте. Доб­ро пожа­ло­вать!

Авто­бу­сы будут кур­си­ро­вать до 13.00.
Удоб­ные вари­ан­ты само­сто­я­тель­но­го про­ез­да смот­ри­те здесь.

Пред­ва­ри­тель­ный спи­сок язы­ков »

О неко­то­рых из язы­ков, пред­став­ля­е­мых на Фести­ва­ле, уже сей­час мож­но
про­чи­тать здесь: http://www.lingvo.info/?lingvo=ru.

Ува­жа­е­мые пре­по­да­ва­те­ли, арти­сты, гости Фести­ва­ля!
Боль­шин­ство из Вас рабо­та­ют, учат­ся, про­во­дят досуг, живут в непо­сред­ствен­ном окру­же­нии нашей целе­вой ауди­то­рии!

При­гла­си­те на Феcти­валь, кото­рый мы созда­ем с вами вме­сте, ваших това­ри­щей, сокурс­ни­ков, дру­зей, род­ствен­ни­ков, зем­ля­ков! Предо­ставь­те вашим близ­ким воз­мож­ность при­об­щить­ся к наше­му мно­го­на­ци­о­наль­но­му празд­ни­ку!

* * *

При­гла­ша­ем вас при­нять уча­стие в I‑ом Меж­ду­на­род­ном фести­ва­ле язы­ков в Москве.

Про­грам­ма Фести­ва­ля вклю­ча­ет в себя пре­зен­та­ции язы­ков мира (неболь­шие 30-минут­ные уро­ки, во вре­мя кото­рых мож­но позна­ко­мить­ся с новым язы­ком, узнать его алфа­вит, неко­то­рые осо­бен­но­сти грам­ма­ти­ки, научить­ся про­из­но­сить базо­вые фра­зы, а так­же порас­спра­ши­вать о куль­ту­ре стра­ны, в кото­рой на нём гово­рят), линг­во­тер­ри­то­рии (спе­ци­аль­ные меро­при­я­тия для уже вла­де­ю­щих язы­ком и жела­ю­щих попрак­ти­ко­вать его во вре­мя дис­кус­сий), язы­ко­вые вик­то­ри­ны, интер­на­ци­о­наль­ные музы­каль­ные номе­ра.


Про­грам­ма Фести­ва­ля язы­ков в Москве — 2006

12.00–12.45 Офи­ци­аль­ное откры­тие I Фести­ва­ля язы­ков
При­вет­ствен­ное сло­во пре­по­да­ва­те­лей

13.00–13.30 1‑й блок пре­зен­та­ций

13.40–14.10 2‑й блок пре­зен­та­ций

14.20–14.50 3‑й блок пре­зен­та­ций­/lingva-тер­ри­то­рии

15.00–15.30 Кофе-брейк

15.30–16.00 4‑й блок презентаций/языковая вик­то­ри­на

16.10–16.40 5‑й блок пре­зен­та­ций

16.50–17.20 6‑й блок пре­зен­та­ций

17.30–18.00 7‑й блок пре­зен­та­ций

18.10–18.50 Тор­же­ствен­ное закры­тие фести­ва­ля

C 15.00 до 15.30 в про­грам­ме преду­смот­ре­на кофе-пау­за. В школь­ной сто­ло­вой мож­но будет купить чай, кофе, соки, фрук­ты, кон­ди­тер­ские изде­лия.

Самая глав­ная часть про­грам­мы Фести­ва­ля язы­ков – это, конеч­но, пре­зен­та­ции язы­ков.

Пре­зен­та­ции – это неболь­шие (30-минут­ные) рас­ска­зы о язы­ке, его исто­рии, наро­де, кото­рый на нём гово­рит, стране, где на нём гово­рят и её тра­ди­ци­ях и осо­бен­но­стях.

Глав­ной целью пре­зен­та­ций явля­ет­ся не обу­че­ние язы­ку, но все­сто­рон­нее его рас­кры­тие, зарож­де­ние в слу­ша­те­лях инте­ре­са к язы­ку, пере­да­ча основ­ных поня­тий о его зву­ча­нии, грам­ма­ти­ке, пись­ме.

Пре­зен­та­ции обыч­но про­хо­дят живо и дву­сто­ронне актив­но, в дру­же­ской обста­нов­ке заин­те­ре­со­ван­но­сти. Струк­ту­ра пре­зен­та­ций зави­сит от фан­та­зии «пре­по­да­ва­те­лей».


Како­вы цели Фести­ва­ля язы­ков?

 • пока­зать мно­го­об­ра­зие язы­ков мира, их уни­каль­ность и цен­ность;
 • сти­му­ли­ро­вать инте­рес к изу­че­нию ино­стран­ных язы­ков;
 • вос­пи­ты­вать ува­же­ние к раз­лич­ным наро­дам мира;
 • вовлечь моло­дёжь в интер­куль­тур­ный диа­лог на прин­ци­пах рав­но­пра­вия и тер­пи­мо­сти;
 • сти­му­ли­ро­вать сотруд­ни­че­ство куль­тур­ных и язы­ко­вых моло­дёж­ных орга­ни­за­ций;
 • создать обста­нов­ку интер­на­ци­о­наль­ной друж­бы, пони­ма­ния и сотруд­ни­че­ства. 


Когда и где будет про­во­дить­ся Фести­валь язы­ков?

Когда: 17 декаб­ря (вос­кре­се­нье) 2006 г. Откры­тие — в 12.00.
Где: Москва, Кре­мен­чуг­ская yл., 13. Шко­ла «Интел­лек­ту­ал».

Как добрать­ся »


Како­вы усло­вия посе­ще­ния?

При­нять уча­стие в Фести­ва­ле могут все жела­ю­щие.
Необ­хо­ди­мо при­об­ре­сти билет на вхо­де.
Сто­и­мость биле­та — 50 руб.
(для сту­ден­тов — 30 руб., школь­ни­ки — бес­плат­но).


Как свя­зать­ся с орга­ни­за­то­ра­ми?

Кон­такт­ная инфор­ма­ция.


Оргаз­ни­за­то­ры фести­ва­ля

Моло­дёж­ное эспе­ран­то-дви­же­ние Рос­сии (REJM), Мос­ков­ский эспе­ран­то-клуб (EK MASI), шко­ла-интер­нат «Интел­лек­ту­ал».

* * *

Фести­валь язы­ков – это интер­на­ци­о­наль­ный празд­ник язы­ко­во­го мно­го­об­ра­зия, куль­тур­ных раз­ли­чий, меж­на­ци­о­наль­ной друж­бы и сво­бод­но­го обще­ния, где все язы­ки и наро­ды оди­на­ко­во ува­жа­е­мы и инте­рес­ны.

Не упу­сти­те свой шанс полу­чить новые зна­ния и впе­чат­ле­ния в уни­каль­ной мно­го­на­ци­о­наль­ной сре­де!

С ува­же­ни­ем,
орг­ко­ми­тет Фести­ва­ля язы­ков.

PS.
Общая инфор­ма­ция о Фести­ва­ле.

Отзывы о Фестивале языков в Москве 2006

17 декабря, 2006

Спа­си­бо участ­ни­кам, пре­по­да­ва­те­лям, орга­ни­за­то­рам!

Остав­ляй­те, пожа­луй­ста, ваши отзы­вы о Фести­ва­ле в ком­мен­та­ри­ях к этой стра­ни­це.

Рекомендации для преподавателей

1 декабря, 2006

Ува­жа­е­мый Доклад­чик,

Выра­жа­ем Вам глу­бо­кую бла­го­дар­ность за то, что Вы любез­но согла­си­лись без­воз­мезд­но при­нять уча­стие в Мос­ков­ском Фести­ва­ле Язы­ков.

Напо­ми­на­ем Вам, что по усло­ви­ям Фести­ва­ля Вы долж­ны буде­те в тече­ние 30 минут пред­ста­вить Ваш язык, повто­рив свой доклад от 2 до 4 раз перед раз­ны­ми слу­ша­те­ля­ми.

Вы буде­те рабо­тать все вре­мя в одной и той же ауди­то­рии, кото­рую при жела­нии Вы може­те офор­мить кар­той, фото­гра­фи­я­ми, пред­ме­та­ми наци­о­наль­но­го коло­ри­та и т.п.

Посколь­ку мы рады видеть сре­ди наших доклад­чи­ков как ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных линг­ви­стов, так и непро­фес­си­о­на­лов, мы поз­во­ля­ем себе пред­ло­жить всем неко­то­рые реко­мен­да­ции по содер­жа­нию докла­да. Continue Reading »

Хинди

1 декабря, 2006

Хинди. Фотография преподавателя

Инди­ра Гази­е­ва – пре­по­да­ва­тель кафед­ры восточ­ных язы­ков РГГУ. Инфор­ма­цию обо мне вы най­де­те на моем сай­те www.gazieva.ru . Блок язы­ка хин­ди пред­став­ляю со сво­и­ми сим­па­тич­ны­ми сту­дент­ка­ми 5 кур­са: Алек­сан­дрой Гри­ши­ной, Татья­ной Коно­но­вой и Але­ной Сенич­ки­ной.

Хинди

Алек­сандра Гри­ши­на – сту­дент­ка 5 кур­са Инсти­ту­та линг­ви­сти­ки РГГУ. Счи­та­ет, что толь­ко в этом инсти­ту­те мож­но соче­тать увле­чен­ность ино­стран­ны­ми язы­ка­ми и мате­ма­ти­че­ски­ми дис­ци­пли­на­ми. В уни­вер­си­те­те в каче­стве основ­ных язы­ков она изу­ча­ет хин­ди и нидер­ланд­ский. По ее мне­нию, хин­ди и нидер­ланд­ский — доста­точ­но ред­кие язы­ки с точ­ки зре­ния их пре­по­да­ва­ния. В линг­ви­сти­ке ее боль­ше все­го инте­ре­су­ют такие обла­сти зна­ний, как авто­ма­ти­че­ская обра­бот­ка тек­ста и типо­ло­гия грам­ма­ти­че­ских кате­го­рий. Соби­ра­ет­ся серьез­но занять­ся и про­грам­ми­ро­ва­ни­ем.

Хинди

Татья­на Коно­но­ва учит­ся на 5‑м кур­се Инсти­ту­та линг­ви­сти­ки РГГУ на отде­ле­нии тео­ре­ти­че­ской и при­клад­ной линг­ви­сти­ки. Счи­та­ет, что изу­че­ние хин­ди повлек­ло за собой инте­рес к зага­доч­ной и уди­ви­тель­ной куль­ту­ре Индии, древ­ней фило­со­фии и тра­ди­ци­ям.

Хинди

Але­на Сенич­ки­на — сту­дент­ка отде­ле­ния «Язы­ки и тео­рия ком­му­ни­ка­ции» Инсти­ту­та Линг­ви­сти­ки РГГУ. Кро­ме хин­ди, изу­ча­ет фран­цуз­ский и англий­ский язы­ки. По ее мне­нию, язык хин­ди чем-то похож на саму Индию: он оча­ро­вы­ва­ет так­же силь­но, как и эта стра­на. Не зря мно­гие, вер­нув­шись из Индии, начи­на­ют учить один из ее мно­го­чис­лен­ных язы­ков. Этот восточ­ный коло­рит, древ­ние тра­ди­ции, памят­ни­ки архи­тек­ту­ры — вы как буд­то попа­да­е­те в сказ­ку.

Нама­сте! Так зву­чит сло­во «здрав­ствуй­те» и «до сви­да­ния» на язы­ке хин­ди.

Итак, мы рас­ска­жем вам о том:

 • как воз­ник язык хин­ди, струк­ту­ру и его уни­каль­ный алфа­вит;
 • о сло­вар­ном соста­ве это­го язы­ка, и о его бога­той сино­ни­мии;
 • об эти­мо­ло­гии хин­ди;
 • выучим лег­кий сти­шок на язы­ке хин­ди и др.

Так­же вме­те с вами узна­ем:

 • поче­му в цен­тре наци­о­наль­но­го фла­га нахо­дит­ся коле­со?
 • какой цве­ток, фрукт, дере­во, пти­ца и живот­ное в Индии счи­та­ет­ся наци­о­наль­ны­ми?
 • какие наро­ды насе­ля­ют Индию?
 • поче­му чис­ли­тель­ные в хин­ди до ста труд­но запом­нить?

Зна­е­те ли вы, что:

 • Этни­че­ская Индия пред­став­ле­на все­ми тре­мя боль­ши­ми раса­ми: евро­пео­ид­ной, негро­ид­ной и мон­го­ло­ид­ной.
 • В Индии 18 офи­ци­аль­ных язы­ков при­зна­ны кон­сти­ту­ци­ей стра­ны и явля­ют­ся офи­ци­аль­но упо­треб­ля­е­мы­ми
 • При­вет­ствие в Индии начи­на­ет­ся со сло­ва нама­сте или намас­кар — «здрав­ствуй­те», при этом нуж­но соеди­нить две ладо­ни на уровне гру­ди.
 • Индий­ские празд­ни­ки отме­ча­ют­ся по сол­неч­но­му и по лун­но­му кален­да­рю и дата их про­ве­де­ния еже­год­но меня­ет­ся.
 • Инду­изм, ислам, буд­дизм, хри­сти­ан­ство, джай­низм, сик­хизм, иуда­изм, зоро­аст­ризм и ани­мизм – это все рели­гии, суще­ству­ю­щие на тер­ри­то­рии Индии.
 • Все реки Индии назва­ны име­на­ми толь­ко жен­ско­го рода.
 • Зна­ме­ни­тый памят­ник люб­ви — Тадж Махал нахо­дит­ся в Индии.
 • В Индии шесть вре­мен года, а не четы­ре как в Рос­сии.

ДЕСЯТЬ ОТЛИЧИЙ ХИНДИ ОТ РУССКОГО ЯЗЫКА

— состав пись­мен­но­сти

— дол­гот­ное уда­ре­ние глас­ных

— лига­ту­ры

— зна­ки огла­сов­ки

— после­ло­ги

— при­ды­ха­тель­ные зву­ки

— ска­зу­е­мое нахо­дит­ся в кон­це пред­ло­же­ния

— кон­крет­ный вид

— ком­пле­тив­ные, потен­ци­аль­ные и кау­за­тив­ные гла­го­лы

— син­так­си­че­ские спо­со­бы дей­ствия

При­хо­ди­те на пре­зен­та­цию язы­ка хин­ди, и вы узна­е­те о госу­дар­ствен­ном язы­ке вто­рой по чис­лен­но­сти насе­ле­ния стра­ны в мире.

Ждем встре­чи на 1‑м Меж­ду­на­род­ном фести­ва­ле язы­ков!

Вьетнамский язык

1 декабря, 2006

Вьетнамский. Фотография преподавателя

Анна Чуд­нов­ская.

Вьет­нам­ския язык вошел в мою жизнь как язык бое­во­го искус­ства, кото­рое я изу­ча­ла. Со вре­ме­нем мое обще­ние с вьет­нам­ской куль­ту­рой ста­ло более пол­ным. Да, это слож­ный язык, чьи зву­ки напо­ми­на­ют мяг­кую музы­ку. Не все мож­но сра­зу выучить и понять…

Прак­ти­ка пока­за­ла, что для чело­ве­че­ско­го обще­ния это не обя­за­тель­но. Что­бы понять чело­ве­ка дру­гой нации, нуж­но искать путь от серд­ца к серд­цу. Часть его лежит через сло­ва — самые важ­ные из них вы узна­е­те на пре­зен­та­ции. Но сло­ва — это лишь чать обще­ния. Дру­гая часть — это наци­о­наль­ный харак­тер, осо­бен­но­сти, отра­жен­ные в язы­ке, наци­о­наль­ная одеж­да, поня­тие о кра­со­те и соввер­шен­стве, о празд­ни­ках и фило­со­фии.

Даже мото­ри­ка тела, дви­же­ния в тан­це и в жиз­ни — все это име­ет зна­че­ние для пони­ма­ния. Изу­чив этот под­ход, мож­но будет нахо­дить общий язык с пред­ста­ви­те­ля­ми раз­ных рас и куль­тур, даже не обла­дая про­фес­си­о­наль­ным зна­ни­ем их язы­ка.

Следующая »