Рубрика 'Фестиваль языков 2006'

La 1‑a Internacia Lingva Festivalo en Moskvo pasis sukcese!

Февраль 10th, 2007

Finfine realigxis la antauxlonga revo de MASIanoj – okazigi Lingvan Festivalon en la rusia cxefurbo, laux la modelo de la famaj Cxeboksaraj LF. Al tio multe kontribuis eklogxintaj en Moskvo kaj aligxintaj al la klubo REJManoj el Cxeboksari, kaj speciale – Maria Terjohxina, kiu novembre dum REJK elektigxis kiel REJM-estraranino kaj tuj komencis organizadon de la Festivalo.

La evento okazis la 17-an de decembro 2007, dimancxe, en la lernejo por talentaj infanoj “Intelektulo”, patronata de la Moskva registaro. Unika loko, necesas diri. La direktoro, kandidato de historiaj sciencoj Jvgenij Vladimirovicx Markelov, senpage disponigis al ni la luksan lernejon, kun abunda orgtekniko kaj aparataro, kaj komisiis al kelkaj instruistoj prizorgi nin – kontraux lerneja krompago. Cxe tio li plene konsciis, ke la lernantoj de tiu cxi lernejo ne profitos de la arangxo, cxar ili estas enorme okupitaj; vere, LFon vizitis nur 7 cxi-lernejaj geknaboj. Kial do tiu favoro? Jen unu el la la evidentaj kialoj: nin rekomendis la du junaj instruistoj, laborantaj en la lernejo — amikoj de MASI, partoprenintaj la someran “ Всплеск ‑2” (la frauxlino intertempe sukcese finis E‑kurson).

Ni organizis enorme vastan reklam-kampanjon, uzante la eldonitajn de la Organiza Teamo kaj de REU kolorajn afiwojn, kiujn la klubanoj pendigis en siaj laborejoj kaj en dekoj da cxefaj moskvaj universitatoj (ekzemple, en multaj fakultatoj de MGU). Sed plej efikis la reklamo tra interreto – en lingvistikaj forumoj, lingvo-eldonejaj pagxaroj, vivaj [urnaloj ktp. Regule funkciis la MASI-pagxaro http://lingvafestivalo.info/moskvo, lancxita kaj diligente prizorgata de Marat Sadikov.

Dank’al reklamo kaj seninterrompa individua laboro kun la koncernaj homoj (inkluzive specialajn trejnadojn por la lingvo-instruontoj) al la Festivalo estis allogitaj multaj gejunuloj-lingvistoj (ekzemple, filologoj el RGGU) aux reprezentantoj de naciaj societoj (ekzemple, de la junulara kartvela movado “Lazare”). Ekinteresigxis ankaux matur-agxaj profesiaj lingvistoj, kiel la k.filol.sc., d‑ro de ped.sc. A.S.Markosjan. Rezulte estis prezentitaj 30 lingvoj kaj la Festivalon vizitis pli ol 200 gastoj.

La oficiala programo komencigxis precize je la 12‑a horo en la akta halo per la Solena Malfermo, sed la organizantoj estis en la lernejo jam ekde la 9‑a matene, kaj je la 10.30 de la metroo “Park Pobedi” ekcirkulis du speciale menditaj auxtobusoj, kiuj portis la lingvoprezentantojn, kaj poste la publikon al la lernejo. Cxi tie la instruonton atendis klopodoj pri arangxo de siaj klascxambroj kaj la gastojn – Argxenta (Katja Volkova) kun la teamo de registrantoj kaj la distra programo el naciaj ludoj, organizataj de Misa (Natawa Nikolaeva).

Dum la Solena Malfermo du junaj “mondvojagxantinoj” Misa kaj Sawa (Aleksandra Terjo]ina) gvidis la halon de lando al lando, invitante al la scenejo lingvoprezentantojn, kantistojn, dancistojn, kaj jen cxies okuloj jam brilas, la etoso varmas, la festo vere disfloras! Bonvenon al la prezentado de la lingvoj! Kaj cxiuj diskuras al la klasoj…

La unua bloko enhavis tri 30-minuajn prezentadojn, la 2‑a (post 40-minuta mangxpauxzo en la bufedo, prizorgata de Marina Prokopjeva) –kvar. Krome estis Lingvaj Teritorioj — la angla (Stive Cob), la franca (Svetlana Smetanina), la germana (Henrike Bartels ) kaj konversacioj cxe la Rondaj Tabloj (Vladimir Samodaj: “Lingvaj problemoj de la Euxropa Unio”, Aida Markosjan: “Psikolingvistikaj aspektoj de lingvostudado”, Stive Cobb: “La angla en la nuntempa mondo” ). Vigle pasis la lingva kvizo, preparita de Kirill Grustnev kaj gvidata de nia “rusistino” Anna Vibornova. La programon kronis la Solena Fermo kun enmanigo de la diplomoj al la lingvoprezentantoj. Sekvis bankedeto por la organizantoj kaj instruintoj, neoficiala tea ceremonio por ankoraux ne foririntaj gastoj kaj spontanaj muzikadoj-kantadoj kun irlandaj dancoj en la saloneto, dum la organizantoj lavis-ordigadis la tutan lernejon (finravinte la 26-jaran vicdirktoron, kiu jam sen tio igxis nia poreterna amiko).

En la Festivalo regis rimarkinda Esperanta fono. Partoprenis 40 MASI-membroj: 11 en la Organiza Komitato, 9 kompletigis la Organizan temon, 6 prezentis lingvojn, 5 kontribuis al la koncerto kaj distra programo. Cxirkaux 20 esperantistoj-neMASIanojn kontribuis la programon aux venis kiel spektantoj. Do, sume 60 esperantistoj estis en la Festivalo. Okazis 5 prezentoj de Esperanto kaj multnombraj mencioj de Esperanto flanke de esperantistoj, elpawintoj pri aliaj temoj. En la cx. 90 plenigitaj enketiloj Esperanto 17-foje estis menciita kiel lingvo, kiun la partoprenintoj watus lerni (la plej ofta mencio).

Pri la Festivalo rakontis la radiostacioj “Russkaja slu[ba novostej” kaj “Golos Rossii”.

La festo, sendube, sukcesis. Cxiuj partoprenintoj tre watis la ideon de la arangxo, la organizadon kaj la etoson. Ligojn al multegaj fotoj eblas trovi en la pagxaro http://lingvafestivalo.info/moskvo kaj la reehojn, tre interesajn de spertakumula vidpinkto – ni rekomendas legi cxi tie: http://lingvafestivalo.info/moskvo/2006/responce/

Gratulojn kaj dankon al cxiuj!

Irina Goncxarova,
kunordiganto de EK MASI.

1‑й Международный фестиваль языков в Москве прошел успешно!

Февраль 10th, 2007

1‑й Меж­ду­на­род­ный фести­валь язы­ков в Москве про­шел успеш­но!

Нако­нец-то вопло­ти­лась дав­няя меч­та эспе­ран­то-клу­ба MASI – про­ве­сти Фести­валь язы­ков в сто­ли­це Рос­сии по образ­цу извест­ных Фести­ва­лей язы­ков в Чебок­са­рах. Свой вклад внес­ли чле­ны клу­ба MASI , участ­ни­ки Рос­сий­ско­го моло­деж­но­го эспе­ран­то-дви­же­ния (REJM) Моск­вы и Чебок­сар. Отдель­но отме­тим уча­стие Марии Терё­хи­ной, кото­рая в нояб­ре воз­гла­ви­ла REJM и сра­зу же при­сту­пи­ла к орга­ни­за­ции Фести­ва­ля.

Фести­валь состо­ял­ся 17-го декаб­ря 2007 года, в вос­кре­се­нье, на базе уни­каль­ной шко­лы для ода­рен­ных детей «Интел­лек­ту­ал». Дирек­тор шко­лы, кан­ди­дат исто­ри­че­ских наук Евге­ний Вла­ди­ми­ро­вич Мар­ке­лов, предо­ста­вил в бес­плат­ное поль­зо­ва­ние удоб­ные ауди­то­рии, осна­щен­ные необ­хо­ди­мой тех­ни­кой. Рабо­та учи­те­лей шко­лы, кото­рых попро­си­ли ока­зать помощь Фести­ва­лю, была опла­че­на сверх­уроч­но.

Для при­вле­че­ния участ­ни­ков Фести­ва­ля была орга­ни­зо­ва­на реклам­ная кам­па­ния. Афи­ши Фести­ва­ля (издан­ные орга­ни­за­то­ра­ми и REU) раз­ве­ши­ва­лись в мос­ков­ских уни­вер­си­те­тах (напри­мер, на факуль­те­тах МГУ) и в местах сво­ей рабо­ты. Очень эффек­тив­ной ока­за­лась рекла­ма в Интер­не­те – объ­яв­ле­ния на линг­ви­сти­че­ских фору­мах, сай­тах изда­тельств, бло­гах, Живом Жур­на­ле и т.д. Рабо­тал сайт Фести­ва­ля http://lingvafestivalo.info/moskvo, кото­рый создал и под­дер­жи­вал Марат Сады­ков.

Бла­го­да­ря рекла­ме и посто­ян­ной рабо­те с каж­дым участ­ни­ком Фести­ва­ля (вклю­чая спе­ци­аль­ные тре­нин­ги для пре­по­да­ва­те­лей язы­ков) в Фести­ва­ле при­ня­ли уча­стие мно­гие моло­дые язы­ко­ве­ды (напри­мер, фило­ло­ги из РГГУ) или пред­ста­ви­те­ли наци­о­наль­ных сооб­ществ (напри­мер, моло­дёж­ное дви­же­ние гру­зин «Лаза­ре»). Заин­те­ре­со­ва­лись Фести­ва­лем язы­ков и про­фес­си­о­наль­ные линг­ви­сты, напри­мер, кан­ди­дат фило­ло­ги­че­ских наук док­тор педа­го­ги­че­ских наук А. С. Мар­ко­сян. Ито­го на Фести­ва­ле были пред­став­ле­ны 30 язы­ков. При­ня­ли уча­стие в Фести­ва­ле более 200 чело­век.

Офи­ци­аль­ная про­грам­ма нача­лась ров­но в 12 часов дня в акто­вом зале тор­же­ствен­ным откры­ти­ем (орга­ни­за­то­ры же рабо­та­ли в шко­ле с 8 утра до 9 вече­ра). С 10.30 утра от м. «Парк Побе­ды» кур­си­ро­ва­ли два спе­ци­аль­ных авто­бу­са, кото­рые достав­ля­ли участ­ни­ков Фести­ва­ля к месту его про­ве­де­ния. Пре­по­да­ва­те­ли направ­ля­лись в клас­сы для под­го­тов­ки пре­зен­та­ций сво­их язы­ков, участ­ни­ки про­хо­ди­ли реги­стра­цию (кото­рой руко­во­ди­ла Катя Вол­ко­ва – Argxenta) и участ­во­ва­ли в раз­вле­ка­тель­ной про­грам­ме наци­о­наль­ных игр, орга­ни­зо­ван­ной Ната­шей Нико­ла­е­вой (Misa).

Во вре­мя откры­тия две юных «путе­ше­ствен­ни­цы» Misa и Sasxa (Алек­сандра Терё­хи­на) вели зал от стра­ны к стране, при­гла­шая на сце­ну пре­по­да­ва­те­лей язы­ков, пев­цов, тан­цо­ров и вот уже засве­ти­лись гла­за, атмо­сфе­ра в зале потеп­ле­ла, начал­ся празд­ник! Доб­ро пожа­ло­вать на пре­зен­та­ции язы­ков! И пуб­ли­ка раз­бе­га­ет­ся по клас­сам…

Пер­вый блок состо­ял из трёх 30-минут­ных пре­зен­та­ций, вто­рой блок (после 40-минут­но­го кофе-брей­ка, под­го­тов­лен­но­го Мари­ной Про­ко­пье­вой) состо­ял из четы­рёх пре­зен­та­ций. Кро­ме это­го были обо­ру­до­ва­ны линг­во-тер­ри­то­рии: англий­ская (Стив Коб), фран­цуз­ская (Свет­ла­на Сме­та­ни­на), немец­кая (Хен­ри­ка Бар­телс) и Круг­лые cто­лы (Вла­ди­мир Само­дай: «Язы­ко­вые про­бле­мы Евро­со­ю­за», Аида Мар­ко­сян: «Пси­хо­линг­ви­сти­че­ские аспек­ты изу­че­ния язы­ков», Стив Коб: «Англий­ский язык в совре­мен­ном мире»). Ожив­лён­но про­шла язы­ко­вая вик­то­ри­на, кото­рую под­го­то­вил Кирилл Груст­нёв и про­ве­ла Анна Выбор­но­ва. Про­грам­ма Фести­ва­ля завер­ши­лась тор­же­ствен­ным закры­ти­ем, во вре­мя кото­ро­го были вру­че­ны дипло­мы пре­по­да­ва­те­лям язы­ков. Затем состо­ял­ся фур­шет для пре­по­да­ва­те­лей и орга­ни­за­то­ров, неофи­ци­аль­ная чай­ная цере­мо­ния для остав­ших­ся гостей и сти­хий­ный музы­каль­но-песен­ный кон­церт с ирланд­ски­ми тан­ца­ми, во вре­мя кото­ро­го орга­ни­за­то­ры при­во­ди­ли в поря­док и мыли всю шко­лу (окон­ча­тель­но вос­хи­тив 26-лет­не­го зам­ди­рек­то­ра шко­лы, итак уже став­ше­го нашим дру­гом).

Фести­валь имел весь­ма замет­ный эспе­ран­то-фон. При­ня­ли уча­стие 40 чле­нов эспе­ран­то-клу­ба MASI: 11 в орг­ко­ми­те­те, 9 попол­ни­ли орг­ко­ман­ду, 6 пред­став­ля­ли язы­ки, 5 участ­во­ва­ли в кон­цер­те и раз­вле­ка­тель­ной про­грам­ме. Ещё око­ло 20 эспе­ран­ти­стов (не из EK MASI) участ­во­ва­ли в про­грам­ме или при­шли в каче­стве зри­те­лей. Ито­го 60 эспе­ран­ти­стов при­ни­ма­ли уча­стие в Фести­ва­ле. Было про­ве­де­но 5 пре­зен­та­ций эспе­ран­то, мно­го раз упо­ми­нал­ся эспе­ран­то и эспе­ран­ти­ста­ми, высту­па­ю­щи­ми на дру­гие темы. Из 90 запол­нен­ных анкет эспе­ран­то 17 раз было упо­мя­ну­то в каче­стве язы­ка, кото­рый участ­ни­ки хоте­ли бы изу­чать (наи­бо­лее часто из всех язы­ков).

О Фести­ва­ле рас­ска­за­ли радио­стан­ции «Рус­ская служ­ба ново­стей» и «Голос Рос­сии».

Несо­мнен­но, празд­ник удал­ся! Всем участ­ни­кам очень понра­ви­лась идея, орга­ни­за­ция и атмо­сфе­ра Фести­ва­ля. Ссыл­ки на фото­гра­фии мож­но най­ти на сай­те http://lingvafestivalo.info/moskvo, отзы­вы, крайне инте­рес­ные с точ­ки зре­ния про­ве­де­ния буду­щих Фести­ва­лей – мы реко­мен­ду­ем про­чи­тать здесь: http://lingvafestivalo.info/moskvo/2006/responce/.

Наши поздрав­ле­ния и бла­го­дар­ность всем!

Ири­на Гон­ча­ро­ва,
Коор­ди­на­тор EK MASI.

Воль­ный пере­вод ста­тьи с эспе­ран­то – Марат Сады­ков.

  • Фестиваль языков 2006
  • Комментарии к записи 1‑й Международный фестиваль языков в Москве прошел успешно! отключены

« Предыдущая - Следующая »