Живая Турция

Доро­гие гости!

Вме­сте со все­ми диа­лек­та­ми на турец­ком язы­ке раз­го­ва­ри­ва­ют 220 мил­ли­о­нов чело­век в мире. День ото дня рас­тет чис­ло людей, изу­ча­ю­щих турец­кий язык и отды­ха­ю­щих в Тур­ции. Турец­кая куль­ту­ра и турец­кий язык изу­ча­ют­ся в более чем 180 стра­нах мира.

Бла­го­да­ря это­му фести­ва­лю вы позна­ко­ми­тесь с таки­ми тра­ди­ци­он­ны­ми турец­ки­ми искус­ства­ми, как эбру (живо­пись на воде) и кал­ли­гра­фия, с турец­ким клас­си­че­ским музы­каль­ным инстру­мен­том Ней, а так­же попро­бу­е­те избран­ные блю­да турец­кой кухни.

Ждем вас!

 

YAŞAYAN TÜRKİYE

DEĞERLİ MİSAFİRLER

Türkçe’yi tüm lehçeleriyle dünyada 220 milyon insan konuşmaktadır. Günden güne Türkçe öğrenen ve Türkiye’de tatil yapan insanların sayısı artmaktadır. Dünyanın 180 den fazla ülkesinde Türk kültürü ve dili öğretilmektedir.

Biz de bu festival sayesinde sizlere Türk kültürünün önemli örneklerinden olan ebru yani suya resim yapma sanatını Türk klasik müzik aletlerinden olan ney’i Türk hat sanatını Türk mutfağının seçkin lezzetleri ile beraber hem tanıtıp hem tattıracağız.